การประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน : ประชากรกลุ่มเฉพาะ

Voice of the voiceless: the vulnerable populations

หลักการและเหตุผล

ความเป็นธรรมเป็นสิ่งที่ทุกสังคมพึงปรารถนา ผลลัพธ์ทางด้านสุขภาพของประชากรในสังคมที่แตกต่างกัน เป็นปัจจัยหนึ่งที่สะท้อนถึงภาพความเหลื่อมล้ำทั้งในระดับประเทศและในระดับสากล ความเหลื่อมล้ำดังกล่าวเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่นานาประเทศต่างก็ให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆในการกำหนดนโยบายสาธารณะของประเทศ
แนวคิดใหม่ที่ถูกผลักดันโดยองค์การอนามัยโลก ได้บ่งชี้ว่าปัญหาความเหลื่อมล้ำของผลลัพธ์ทางด้านสุขภาพนั้น ไม่ได้เกิดขึ้นจากพฤติกรรมส่วนบุคคลเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังมีปัจจัยทางสังคมที่กำหนดสุขภาพ (Social Determinants of Health: SDH) ซึ่งหมายถึง ปัจจัยที่มีส่วนในการกำหนดสถานะสุขภาพของประชากร ตั้งแต่เกิด ดำรงชีวิต ทำงาน การเข้าสู่ช่วงสูงวัย ไปจนถึงการเสียชีวิต เป็นปัจจัยที่สำคัญที่นำไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางด้านสุขภาพ เช่นเดียวกัน การทำงานเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางโครงสร้างหรือปัจจัยสังคมกำหนดสุขภาพจึงไม่ใช่เป็นเพียงการบรรเทาทุกข์ให้กลุ่มประชากรชายขอบหรือคนบางกลุ่มเท่านั้น หากเป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางโครงสร้างของสังคมโดยรวม เพราะโครงสร้างความเหลื่อมล้ำนั้นไม่ได้กระทำต่อกลุ่มประชากรชายขอบเพียงกลุ่มเดียว หากครอบคลุมถึงกลุ่มประชากรทุกกลุ่มในสังคม
การสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพผ่านประชากรกลุ่มต่าง ๆ ที่มีปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็นเหตุที่นำไปสู่ภาวะทางสุขภาพที่เหลื่อมล้ำกันจะช่วยสร้างความเป็นธรรมให้แก่สังคม นอกจากนี้ แม้ว่ากลุ่มคนชายขอบจะมีความหลากหลาย แต่ก็ประสบสถานการณ์ปัญหาที่ท้าทายร่วมกัน ดังนี้ (1) ไร้ตัวตน ถูกมองข้าม (2) ถูกผลักภาระ (3) มีความเสี่ยงสูง (4) ถูกกีดกันออกจากนโยบาย และ (5) มีจิตสำนึกจำยอม หรือยอมจำนน ซึ่งความท้าทายของการทำงานเพื่อบรรลุความเป็นธรรมทางสุขภาพ ก็คือการทำงานลดความเหลื่อมล้ำผ่านปัจจัยทางสังคม ซึ่งจะสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับวิธีคิดและเชิงโครงสร้างได้ ต้องอาศัยยุทธศาสตร์การสร้างแนวร่วมสนับสนุนจากกลุ่มอื่น นอกเหนือจากการเสริมพลังอำนาจกลุ่มประชากรชายขอบแต่เพียงอย่างเดียว
การดำเนินงานภายใต้แผนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ ซึ่งรับผิดชอบโดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส. ที่ได้สนับสนุนและดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในช่วงที่ผ่านมาจึงมุ่งเน้นให้เกิดความเป็นธรรมทาง ลดความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพในประชากรกลุ่มต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องทั้งการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย การพัฒนาระบบกลไกเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย การพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย รวมถึงการสร้างสรรค์นวัตกรรมต่าง ๆ ให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีในประชากรกลุ่มเฉพาะ ซึ่งมีผลงานเชิงประจักษ์ในหลายประเด็นที่สามารถนำไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคนทำงาน จนถึงภาคีเครือข่าย องค์กรที่เกี่ยวข้องได้
ในการนี้สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ จึงร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดการประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะเพื่อเป็นการเปิดพื้นที่ในการสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการทำงาน การพัฒนานวัตกรรม ตลอดจนข้อเสนอนโยบายหรือข้อเสนอแนวทางให้เกิดการขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับประชากรกลุ่มเฉพาะระหว่างภาคีเครือข่ายต่าง ๆ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่สอดคล้องกับบริบทและสภาพสังคมไทยในปัจจุบันและรองรับต่อสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างเหมาะสม

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเป็นเวทีวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นการสร้างเสริมสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะสำหรับภาคีเครือข่าย
 2. เพื่อประสานเครือข่ายและพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาวะ ความเป็นธรรมทางสุขภาพในกลุ่มประชากรกลุ่มเฉพาะโดยการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
 3. เพื่อสื่อสารสาธารณะในประเด็นการสร้างเสริมสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ

เป้าหมาย/ความคาดหวัง

 1. รวบรวมและแลกเปลี่ยนงานวิชาการระหว่างกลุ่มตามประเด็น เพื่อให้ได้องค์ความรู้ / ชุดความรู้สำหรับประชากรกลุ่มเฉพาะ
 2. แชร์ โชว์ และเชื่อมผลงานเด่นของแต่ละกลุ่มประชากร
 3. พัฒนาภาคีหน้าใหม่ที่สนใจร่วมงานในแต่ละประเด็นของสำนัก 9
 4. พัฒนา ต่อยอดกระบวนการทำงานระหว่างภาคีเครือข่าย เกิดประเด็นการทำงานร่วมที่เป็นรูปธรรม
 5. แนวทางการขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะในระยะต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ภาคีเครือข่ายที่ร่วมดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ
 2. ผู้แทน แกนนำกลุ่มประชากรเฉพาะต่าง ๆ
 3. คณะกรรมการผู้กำหนดนโยบาย ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการผู้เกี่ยวข้องจากหน่วยงานทุกภาคส่วน เช่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย สภาพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ องค์กรปกครองส่วท้องถิ่น มหาวิทยาลัย องค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ หน่วยงานภาคธุรกิจ
 4. คณะกรรมการ สสส. คณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ สสส.
 5. สื่อมวลชน

รูปแบบการประชุม

 1. การปฐกถา เสวนาวิชาการ
 2. ห้องย่อยตามกลุ่มประชากร และงานเชื่อมโยงระหว่างประเด็น
 3. กิจกรรมการแสดงจากภาคีเครือข่าย
 4. นิทรรศการผลงานภาคีเครือข่าย นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ ภาคีเครือข่าย

( ด่วน )

แจ้งรายชื่อจัดที่พักสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ

วีดิทัศน์ “เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน : ประชากรกลุ่มเฉพาะ”

กำหนดการประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน : ประชากรกลุ่มเฉพาะ

Voice of the voiceless: the vulnerable populations | Agenda

สถานที่จัดประชุม : อิมแพค ฟอรั่ม 2 อิมแพค เมืองทองธานี

วันที่ 12 มิถุนายน 2562

ตารางงาน ห้อง
7.30 – 9.00 น. ลงทะเบียน Grand diamond
8.00 – 8.45 น. การแสดงดนตรีบรรเลงโดย เด็กชุมชนคลองเตยดีจัง หน้าห้อง Grand diamond
9.00 – 10.30 น. พิธีเปิดการประชุม
 • การแสดงชุด “Voice of the Voiceless”
 • วีดิทัศน์ “เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน : ประชากรกลุ่มเฉพาะ”
 • กล่าวรายงาน โดย นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ
 • กล่าวเปิดการประชุม โดย นพ.วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ รองประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพคนที่ 2
 • บรรยายพิเศษ “สสส. กับบทบาทในการลดความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพ” โดย ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
พิธีกรดำเนินรายการ คุณกฤษนะ ละไล
Grand diamond วีดีทัศน์ “เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน : ประชากรกลุ่มเฉพาะ”
10.30 – 12.00 น. The Voiceless Talk ฟังเสียงจากผู้ไร้เสียง ฟังเสียงจากตัวจริงเจ้าของเรื่อง ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเป็นธรรมทางสุขภาพ โดย
 • นายวิรุตม์ อภัยวงศ์: Be the first, be the change.
 • คุณเจษฎา แต้สมบัติ: ครอบครัว, จุดเริ่มต้น และจุดเปลี่ยนของมายาคติ
 • ดร.วราภรณ์ แช่มสนิท: มา ‘เผือก’ กันให้ความรุนแรงสั่นสะเทือน
 • นางสาวอรุณี ศรีโต: ฮีโร่นอกระบบ
 • นางหน่อแอ่ริ ทุ่งเมืองทอง: ล่ามชุมชน สะพานเชื่อมยุคสมัย และผู้คนทุกชาติพันธุ์
 • รศ.ดร.นภาภรณ์ หะวานนท์: สุขภาวะเรือนจำ สุขภาวะสังคม
Grand diamond
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ห้องอาหาร
13.00 – 17.00 น. รุ่นใหญ่ไทยแลนด์ 5.0 : ดนตรีเพื่อสุขภาวะผู้สูงอายุ Grand diamond
13.00 – 16.30 น. เยี่ยมชมนิทรรศการผลงาน เวทีกลาง : การแสดง/ การสาธิต การเสวนา หน้าห้อง Grand diamond
13.00 – 15.00 น.
ห้องย่อยช่วงที่ 1
ห้องย่อยที่ 1 : อุดมการณ์และความร่วมมือเพื่อสังคมสูงอายุ SAPPHIRE 201 PDF | PPTX | PPTX | PPT
ห้องย่อยที่ 2 : สุขภาวะมุสลิมไทย SAPPHIRE 202 PPTX | PPTX | PPTX
ห้องย่อยที่ 3 : ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน SAPPHIRE 203 PPT | PDF | PPTX | PPTX
ห้องย่อยที่ 4 : สุขภาพแรงงาน การลดความเสี่ยงจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมในชุมชน SAPPHIRE 204 PDF | PPT | PDF | PPTX | PPTX
ห้องย่อยที่ 5 : ผู้มีปัญหาสถานะบุคคลและชาติพันธุ์: สถานการณ์ บทเรียน และข้อเท็จจริงจากการทำงาน SAPPHIRE 205 0 PPTX
1 PPT
2 PPTX
3 PPTX
4 PPTX
5 PPTX
6 PPTX
ห้องย่อยที่ 6 : ความเป็นธรรมทางสุขภาพในมิติทางเพศ SAPPHIRE 206 PPT | PPTX
ห้องย่อยที่ 7 : นานาทัศนะต่อคุกไทย: สิ่งที่เห็น กับสิ่งที่ควรจะเป็น SAPPHIRE 108 PPTX
ห้องย่อยที่ 8 : เทคนิคการสื่อสาร “กิจกรรมชุมชน” แบบนักข่าวมืออาชีพ* SAPPHIRE 101
ห้องย่อยที่ 9 : “ละครของผู้ไร้เสียง” เทคนิคละครของผู้ถูกกดขี่ SAPPHIRE 102
ห้องย่อยที่ 10 : คนไร้บ้าน กับปัจจัยทางสังคมกำหนดสุขภาพ SAPPHIRE 109 PPTX
ห้องย่อยที่ 11 : เทคนิคการใช้โซเชียลมีเดีย และ Application SAPPHIRE 103
15.00 – 17.00 น.
ห้องย่อยช่วงที่ 2
ห้องย่อยที่ 1 : อุดมการณ์และความร่วมมือเพื่อสังคมสูงอายุ (ต่อ) SAPPHIRE 201 PDF | PPTX | PPTX | PPT
ห้องย่อยที่ 2 : เรื่องเล่าจาก อาสาพาเลิกบุหรี่ สสม. SAPPHIRE 202
ห้องย่อยที่ 3 : ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน (ต่อ) SAPPHIRE 203 PPTX | PDF | PPTX | PPTX
ห้องย่อยที่ 4 : สุขภาพแรงงาน การลดความเสี่ยงจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมในชุมชน (ต่อ) SAPPHIRE 204 PDF | PPT | PDF | PPTX | PPTX
ห้องย่อยที่ 5 : ผู้มีปัญหาสถานะบุคคลและชาติพันธุ์: สถานการณ์ บทเรียน และข้อเท็จจริงจากการทำงาน (ต่อ) SAPPHIRE 205 0 PPTX
1 PPT
2 PPTX
3 PPTX
4 PPTX
5 PPTX
6 PPTX
ห้องย่อยที่ 6 : ความเป็นธรรมทางสุขภาพในมิติทางเพศ (ต่อ) SAPPHIRE 206 PPT | PPTX
ห้องย่อยที่ 7 : สร้างกลไกความเป็นธรรม เมื่อความเป็นเพศ (หลากหลาย) ทำให้เราไม่เท่ากัน SAPPHIRE 108 PPTX
ห้องย่อยที่ 8 : เทคนิคการสื่อสาร “กิจกรรมชุมชน” แบบนักข่าวมืออาชีพ* (ต่อ) SAPPHIRE 101
ห้องย่อยที่ 9 : “ละครของผู้ไร้เสียง” เทคนิคละครของผู้ถูกกดขี่ SAPPHIRE 102
ห้องย่อยที่ 10 : คนไร้บ้าน กับปัจจัยทางสังคมกำหนดสุขภาพ (ต่อ) SAPPHIRE 109 PPTX
ห้องย่อยที่ 11 : เทคนิคการใช้โซเชียลมีเดีย และ Application (ต่อ) SAPPHIRE 103
17.00 – 18.00 น. สินเจริญ The prison project show Grand diamond
17.00 – 19.00 น.
ห้องกิจกรรมย่อย
ห้องย่อยที่ 12: ระบบขนส่งสาธารณะปลอดภัย ทุกคนเข้าถึงได้ SAPPHIRE 201 PPTX
ห้องย่อยที่ 13: IT พบภาคี ไขข้อสงสัยระบบออนไลน์ของ สสส. SAPPHIRE 202
ห้องย่อยที่ 14: Self-defense Lab ปฏิบัติการ ‘เผือก’ ตอบโต้การคุกคามทางเพศ* SAPPHIRE 204

วันที่ 13 มิถุนายน 2562

ตารางงาน ห้อง
7.30 – 8.30 น. ลงทะเบียน
8.30 – 8.40 น. การแสดง : อนาชีด Grand diamond
8.40 – 9.00 น. กิจกรรมทบทวนจากวันวาน โดย นายวันชัย บุญประชา และนายวีระพงศ์ เกรียงสินยศ Grand diamond
9.00 – 09.30 น. “เติบโตกับงาน เบิกบานกับชีวิต” โดย นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ Grand diamond PDF
9.30 - 10.00 น. “อิคิไก” เหตุผลของการมีชีวิตอยู่ โดย นพ.วิชัย โชควิวัฒน์ Grand diamond PDF
10.00 – 12.00 น.
ห้องย่อยประเด็นงานตัดขวาง
ห้องย่อยที่ 1 : สังคมสูงวัย เตรียมรับมืออย่างไร SAPPHIRE 201
ห้องย่อยที่ 2 : สภาพแวดล้อมและบริการสาธารณะสำหรับทุกคน SAPPHIRE 202 1 เทศบาลตำบลเสริมงาม
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ห้องย่อยที่ 3 : การศึกษาทางเลือกสำหรับลูกหลานแรงงานข้ามชาติ SAPPHIRE 204 IMG
ห้องย่อยที่ 4 : คนไทย(ไร้)สิทธิ SAPPHIRE 205 PPTX
ห้องย่อยที่ 5 : ความรุนแรงเป็นเรื่องรอบตัว SAPPHIRE 206
ห้องย่อยที่ 6 : หลอมรวมพลังเครือข่ายประชากรกลุ่มเฉพาะ SAPPHIRE 203 PPTX
ห้องย่อยที่ 7 : โมเดลขยายการเข้าถึงโอกาสงานและอาชีพของคนพิการ SAPPHIRE 108 PDF | PPTX
ห้องย่อยที่ 8 : เทคนิคการสื่อสาร “กิจกรรมชุมชน” แบบนักข่าวมืออาชีพ* SAPPHIRE 101 PPT
ห้องย่อยที่ 9 : “กิจกรรมละครสำหรับผู้มีความต้องการพิเศษ” SAPPHIRE 102
ห้องย่อยที่ 10 : เล่าเรื่องยากให้รู้เรื่อง SAPPHIRE 103 PDF
ห้องย่อยที่ 11 : Talks & Tools: I wanna be a Social entrepreneur ธุรกิจกับผู้ประกอบการทางสังคม SAPPHIRE 109 PDF
10.00 -12.30 น. เยี่ยมชมนิทรรศการผลงาน เวทีกลาง : การแสดง/ การสาธิต การเสวนา หน้าห้อง Grand diamond
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน เยี่ยมชมนิทรรศการผลงาน เวทีกลาง : การแสดง/ การสาธิต การเสวนา ห้องอาหาร
13.00 – 13.30 น. การมอบรางวัล “ภาครัฐขวัญใจภาคประชาสังคม” Grand diamond รายชื่อผู้รับรางวัล
13.30 – 13.45 น. ชี้แจงนโยบายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง โดย ดร.ปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รอยืนยัน) Grand diamond
13.45 - 14.15 น. ทิศทางและก้าวต่อไปของการสร้างเสริมสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ โดย นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ (สำนัก 9) Grand diamond
14.15 – 15.00 น. พิธีปิดการประชุม ประกาศเจตนารมณ์ “ก้าวย่างต่อไปในการสร้างเสริมสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะและความเป็นธรรมทางสุขภาพ” Grand diamond PPTX
15.00 น. ปิดการประชุมและเดินทางกลับ