Infographic

คนไร้บ้าน: จุดเริ่มต้นการสำรวจและต่อยอดสุขภาพ

โครงการ การสำรวจสถานการณ์คนไร้บ้านและการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายอย่างเป็นระบบในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ผู้ผลิต : สสส.

วันที่ผลิต : วว ดด ปป

คนไร้บ้าน: จุดเริ่มต้นการสำรวจและต่อยอดสุขภาพ