ค่าจ่ายเฉลี่ยจำแนกตามเพศและสถานภาพการทำงาน ปี 2544-2558

ค่าจ่ายเฉลี่ยจำแนกตามเพศและสถานภาพการทำงาน ปี 2544-2558 ค่าจ้างเฉลี่ยของผู้ที่ทำงานเป็นลูกจ้างรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และเอกชน จำแนกตาม ประเภทงานวิชาการ : ฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจ รายละเอียดของงานวิชาการ วันที่ตีพิมพ์ จัดทำโดย