แรงงานนอกระบบ กรณีค้าขายข้างถนนและหาบเร่แผงลอย

ประเภทงานวิชาการ : บทความ

รายละเอียดของงานวิชาการ

วันที่ตีพิมพ์

จัดทำโดย วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ , บุณฑริกา ชลพิทักษ์วงศ์