แผนสุขภาวะประชากรกลุ่มแรงงาน

“แรงงาน” วัยแรงงานคือ กลุ่มประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ถือเป็นกาลังหลักในการพัฒนาประเทศ มีส่วนร่วมสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และขับเคลื่อนสังคม แรงงานนอกระบบ คือผู้ที่ทางานโดยไม่มีสัญญาการจ้างงาน หรือไม่มีนายจ้างตามกฎหมายแรงงาน หรือเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ ไม่ได้ทางานอยู่ในสถานประกอบการ (อ้างอิง (ร่าง) แผนการดาเนินงานแผนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ ปี ๒๕๖๒)

งานมัลติมีเดีย

งานวิชาการ

Presentations

บทความ

แรงงานนอกระบบ อาชีพเล่นตนตรีเปิดหมวก

ประเภทงานวิชาการ : บทความ รายละเอียดของงานวิชาการ วันที่ตีพิมพ์ จัดทำโดย วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ , บุณฑริกา ชลพิทักษ์วงศ์

แรงงานนอกระบบ กรณีค้าขายข้างถนนและหาบเร่แผงลอย

ประเภทงานวิชาการ : บทความ รายละเอียดของงานวิชาการ วันที่ตีพิมพ์ จัดทำโดย วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ , บุณฑริกา ชลพิทักษ์วงศ์

Education for Migrant Children, turning a crisis to opportunity unlocking child labor in Thailand

ประเภทงานวิชาการ : งานวิชาการประเภทบทความ รายละเอียดของงานวิชาการ วันที่ตีพิมพ์ จัดทำโดย

เอกสารและงานวิจัย

ทิศทางแรงงานนอกระบบ การวิเคราะห์ข้อมูลการสำรวจแรงงานนอกระบบ สำนักงานสถิติ

ประเภทงานวิชาการ : เอกสาร งานวิจัย รายละเอียดของงานวิชาการ วันที่ตีพิมพ์ จัดทำโดย

ฐานข้อมูล

เศรษฐกิจ

ข้อมูล แรงงานนอกระบบ อาชีพค้าขายหาบเร่แผงลอย

ข้อมูล แรงงานนอกระบบ อาชีพค้าขายหาบเร่แผงลอย ประเภทงานวิชาการ : ฐานข้อมูล รายละเอียดของงานวิชาการ วันที่ตีพิมพ์ จัดทำโดย

การสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2560

ประเภท : สุขภาพ ระดับ : ปฐมภูมิ รายละเอียดของงานวิชาการ : วันที่ตีพิมพ์ : จัดทำโดย :

สังคม

ข้อมูล แรงงานนอกระบบ อาชีพเล่นดนตรีเปิดหมวก

ข้อมูล แรงงานนอกระบบ อาชีพเล่นดนตรีเปิดหมวก ประเภทงานวิชาการ : ฐานข้อมูล รายละเอียดของงานวิชาการ วันที่ตีพิมพ์ จัดทำโดย

ข้อมูลแรงงานนอกระบบ อาชีพค้าขายริมถนน

ข้อมูล แรงงานนอกระบบ อาชีพค้าขายริมถนน ประเภทงานวิชาการ : ฐานข้อมูล รายละเอียดของงานวิชาการ วันที่ตีพิมพ์ จัดทำโดย

การสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2560

ประเภทงานวิชาการ : ฐานข้อมูลด้านสังคม รายละเอียดของงานวิชาการ วันที่ตีพิมพ์ จัดทำโดย

สุขภาพ

การสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2560

ประเภทงานวิชาการ : ฐานข้อมูลด้านสังคม รายละเอียดของงานวิชาการ วันที่ตีพิมพ์ จัดทำโดย