แผนสุขภาวะประชากรกลุ่มแรงงาน

“แรงงาน” วัยแรงงานคือ กลุ่มประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ถือเป็นกาลังหลักในการพัฒนาประเทศ มีส่วนร่วมสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และขับเคลื่อนสังคม แรงงานนอกระบบ คือผู้ที่ทางานโดยไม่มีสัญญาการจ้างงาน หรือไม่มีนายจ้างตามกฎหมายแรงงาน หรือเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ ไม่ได้ทางานอยู่ในสถานประกอบการ (อ้างอิง (ร่าง) แผนการดาเนินงานแผนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ ปี ๒๕๖๒)

งานมัลติมีเดีย

งานวิชาการ

Presentations

บทความ

Education for Migrant Children, turning a crisis to opportunity unlocking child labor in Thailand

Education for Migrant Children, turning a crisis to opportunity unlocking child labor in Thailand Education for Migrant Children, turning a […]

เอกสารและงานวิจัย

ทิศทางแรงงานนอกระบบ การวิเคราะห์ข้อมูลการสำรวจแรงงานนอกระบบ สำนักงานสถิติ

ทิศทางแรงงานนอกระบบ การวิเคราะห์ข้อมูลการสำรวจแรงงานนอกระบบ สำนักงานสถิติ ทิศทางแรงงานนอกระบบ การวิเคราะห์ข้อมูลการสำรวจแรงงานนอกระบบ สำนักงานสถิติ ประเภทงานวิชาการ : เอกสาร งานวิจัย รายละเอียดของงานวิชาการ วันที่ตีพิมพ์ จัดทำโดย Download 192total visits,1visits today

ฐานข้อมูล

เศรษฐกิจ

การสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2560

การสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2560 การสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2560 ประเภท : สุขภาพ ระดับ : ปฐมภูมิ รายละเอียดของงานวิชาการ : วันที่ตีพิมพ์ : จัดทำโดย : Download 192total […]

สังคม

การสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2560

การสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2560 การสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2560 ประเภทงานวิชาการ : ฐานข้อมูลด้านสังคม รายละเอียดของงานวิชาการ วันที่ตีพิมพ์ จัดทำโดย Download 192total visits,1visits today

สุขภาพ

การสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2560

การสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2560 การสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2560 ประเภทงานวิชาการ : ฐานข้อมูลด้านสังคม รายละเอียดของงานวิชาการ วันที่ตีพิมพ์ จัดทำโดย Download 192total visits,1visits today

192total visits,1visits today