แผนสุขภาวะประชาชนกลุ่มผู้มีปัญหาสถานะบุคคลและแรงงานข้ามชาติ

“ผู้มีปัญหาสถานะบุคคลและแรงงานข้ามชาติ” ผู้มีปัญหาสถานะบุคคล เป็นกลุ่มบุคคลที่ไม่สามารถเข้าถึงและใช้สิทธิขั้นพื้นฐาน บริการของรัฐ รวมถึงสิทธิด้านอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเพราะมีปัญหาสถานะบุคคลภายใต้กฎหมายสัญชาติ กฎหมายการทะเบียนราษฎร และกฎหมายคนเข้าเมืองที่ถูกตีความให้เป็นเงื่อนไขในการเข้าถึงสิทธิด้านต่างๆ (อ้างอิง (ร่าง) แผนการดาเนินงานแผนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ ปี ๒๕๖๒)

งานมัลติมีเดีย

งานวิชาการ

Presentations

บทความ

Education for Migrant Children, turning a crisis to opportunity unlocking child labor in Thailand

ประเภทงานวิชาการ : บทความ รายละเอียดของงานวิชาการ วันที่ตีพิมพ์ จัดทำโดย

เอกสารและงานวิจัย

Migrants in Countries in Crisis Thailand

ประเภทงานวิชาการ : รายละเอียดของงานวิชาการ วันที่ตีพิมพ์ จัดทำโดย

ฐานข้อมูล

เศรษฐกิจ

สังคม

จำนวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานคงเหลือทั่วราชอาณาจักร เดือน มีนาคม พ.ศ.2561

ประเภท : สังคม ระดับ : ปฐมภูมิ รายละเอียดของงานวิชาการ : วันที่ตีพิมพ์ : จัดทำโดย :

สุขภาพ