แผนสุขภาวะประชาชนกลุ่มผู้มีปัญหาสถานะบุคคลและแรงงานข้ามชาติ

“ผู้มีปัญหาสถานะบุคคลและแรงงานข้ามชาติ” ผู้มีปัญหาสถานะบุคคล เป็นกลุ่มบุคคลที่ไม่สามารถเข้าถึงและใช้สิทธิขั้นพื้นฐาน บริการของรัฐ รวมถึงสิทธิด้านอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเพราะมีปัญหาสถานะบุคคลภายใต้กฎหมายสัญชาติ กฎหมายการทะเบียนราษฎร และกฎหมายคนเข้าเมืองที่ถูกตีความให้เป็นเงื่อนไขในการเข้าถึงสิทธิด้านต่างๆ (อ้างอิง (ร่าง) แผนการดาเนินงานแผนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ ปี ๒๕๖๒)

งานมัลติมีเดีย

งานวิชาการ

Presentations

บทความ

Education for Migrant Children, turning a crisis to opportunity unlocking child labor in Thailand

ทิศทางแรงงานนอกระบบ การวิเคราะห์ข้อมูลการสำรวจแรงงานนอกระบบ สำนักงานสถิติ Education for Migrant Children, turning a crisis to opportunity unlocking child labor in Thailand ประเภทงานวิชาการ : บทความ […]

เอกสารและงานวิจัย

Migrants in Countries in Crisis Thailand

Migrants in Countries in Crisis Thailand Case Study Migration andNatural Disasters The Impact on Migrants of the 2011 Floods in Thailand Migrants in Countries in Crisis Thailand Case Study Migration andNatural Disasters The Impact on Migrants of the 2011 Floods […]

ฐานข้อมูล

เศรษฐกิจ

สังคม

จำนวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานคงเหลือทั่วราชอาณาจักร เดือน มีนาคม พ.ศ.2561

จำนวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานคงเหลือทั่วราชอาณาจักร เดือน มีนาคม พ.ศ.2561 จำนวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานคงเหลือทั่วราชอาณาจักร เดือน มีนาคม พ.ศ.256 ประเภท : สังคม ระดับ : ปฐมภูมิ รายละเอียดของงานวิชาการ : วันที่ตีพิมพ์ : จัดทำโดย : […]

สุขภาพ

276total visits,2visits today