แผนสุขภาวะประชากรกลุ่มผู้หญิง

“ผู้หญิง” ประชากรกลุ่มเฉพาะเพศหญิงประกอบด้วย ผู้หญิงพิการ ผู้หญิงที่มีปัญหาสถานะบุคคลและสิทธิ ผู้หญิงมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ผู้หญิงสูงอายุ ผู้หญิงนักบวช ผู้ต้องขังหญิง ผู้หญิงบริการ ผู้หญิงที่อยู่กับเชื้อ HIV ผู้หญิงต่างชีวิตทางเพศ และผู้หญิงท้องไม่พร้อม (อ้างอิง มองผ่านเลนส์ เพศภาวะและความหลากหลาย: ข้อเสนอการพัฒนายุทธศาสตร์เพื่อสุขภาวะผู้หญิง)

งานมัลติมีเดีย

งานวิชาการ

Presentations

บทความ

WOMEN AND COMMUNITY RADIO IN THAILAND

ประเภทงานวิชาการ : บทความ รายละเอียดของงานวิชาการ วันที่ตีพิมพ์ จัดทำโดย

เอกสารและงานวิจัย

ผู้ต้องขังหญิง สถานการณ์และข้อเสนอเชิงนโยบาย

ประเภทงานวิชาการ : เอกสาร งานวิจัย รายละเอียดของงานวิชาการ วันที่ตีพิมพ์ จัดทำโดย

ฐานข้อมูล

เศรษฐกิจ

ค่าจ่ายเฉลี่ยจำแนกตามเพศและสถานภาพการทำงาน ปี 2544-2558

ประเภทงานวิชาการ : ฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจ รายละเอียดของงานวิชาการ วันที่ตีพิมพ์ จัดทำโดย

สังคม

สตรีที่ประสบปัญหาในระดับท้องถิ่น ระบบฐานข้อมูลทางสังคม สป.พม

ประเภทงานวิชาการ : ฐานข้อมูลด้านสังคม รายละเอียดของงานวิชาการ วันที่ตีพิมพ์ จัดทำโดย

สุขภาพ

รายงานสถานการณ์ด้านความรุนแรงในครอบครัว มาตรา 17 ประจำปี 2559

ประเภท : สุขภาพ ระดับ : ปฐมภูมิ รายละเอียดของงานวิชาการ : วันที่ตีพิมพ์ : จัดทำโดย :