แผนสุขภาวะประชากรกลุ่มผู้สูงอายุ

“ผู้สูงอายุ” หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีสัญชาติไทย (อ้างอิง พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๓)

งานมัลติมีเดีย

งานวิชาการ

Presentations

สูงวัยไม่หยุดทำงาน

ประเภทงานวิชาการ : Presentation รายละเอียดของงานวิชาการ วันที่ตีพิมพ์ จัดทำโดย

บทความ

อัลไซเมอร์ป้องกันได้ด้วยการเล่นเกมฝึกสมอง

หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ อ้างถึงงาน “ไฟเซอร์รู้-เฒ่า (เท่า) ทัน-สุข” จ.อุบลราชธานี ซึ่งแพทย์หญิงภาพันธ์ ไทยพิสุทธิกุล จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์ หรือโรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุว่า แม้จะเป็นอาการที่เกิดขึ้นมากในผู้สูงอายุ แต่มีวิธีการป้องกันได้ด้วยการหมั่นออกกำลังกายซึ่งจะกระตุ้นเกิดฮอร์โมนแห่งความสุข ช่วยคลายเครียด และทำให้สมองปลอดโปร่ง นอกจากนี้การเล่นเกมบวกเลขง่ายๆ เกมจับคู่ ก็เป็นอีกวิธีที่ทำให้เกิดการบริหารสมอง แน่นอนว่าทั้งหมดนั้นต้องเป็นไปควบคู่กับการรับประทานอาหารที่ดี […]

เอกสารและงานวิจัย

ใครใครก็ไปโรงเรียน : สังคมสูงวัยกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ประเภทงานวิชาการ : เอกสาร / งานวิจัย รายละเอียดของงานวิชาการ วันที่ตีพิมพ์ จัดทำโดย

ฐานข้อมูล

เศรษฐกิจ

ภาวะการทำงานของประชากรเดือนพฤษภาคม 2561

ประเภทงานวิชาการ :  ฐานข้อมูลเศรษฐกิจ รายละเอียดของงานวิชาการ วันที่ตีพิมพ์ จัดทำโดย

สังคม

ข้อมูลสถิติจำนวนผู้สูงอายุประเทศไทย ปี 2559

ประเภทงานวิชาการ :  ฐานข้อมูลสังคม รายละเอียดของงานวิชาการ วันที่ตีพิมพ์ จัดทำโดย

สุขภาพ

จำนวนผู้สูงอายุที่เข้ารับการตรวจสุขภาพ จำแนกตามอายุ ปี 2537-2557

ประเภท : สุขภาพ ระดับ : ปฐมภูมิ รายละเอียดของงานวิชาการ : วันที่ตีพิมพ์ : จัดทำโดย :