แผนสุขภาวะประชากรกลุ่มคนไร้บ้าน

“คนไร้บ้าน” คือ กลุ่มคนที่ไร้ที่อยู่อาศัยถาวร และสามารถพบได้บนท้องถนนหรือพื้นที่ที่ตอบสนองความต้องการของคนไร้ที่อยู่อาศัย อาทิ ศูนย์พักพิง หรือสถานที่แจกอาหาร” (อ้างอิง การสารวจข้อมูลทางประชากรเชิงลึกของคนไร้บ้าน ในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่เกี่ยวเนื่อง, อนรรฆ พิทักษ์ธานิน และคณะ)

งานมัลติมีเดีย

งานวิชาการ

Presentations

มุสลิมในประเทศไทย ชายขอบหรือเพียงแค่แตกต่าง

หัวข้องานวิชาการ มุสลิมในประเทศไทย ชายขอบหรือเพียงแค่แตกต่าง (presentation) ประเภทงานวิชาการ : Presentation รายละเอียดของงานวิชาการ วันที่ตีพิมพ์ จัดทำโดย 248total visits,6visits today

บทความ

การสำรวจข้อมูลทางประชากรเชิงลึกของคนไร้บ้านในเขตกรุงเทพและพื้นที่เกี่ยวเนื่อง

การสำรวจข้อมูลทางประชากรเชิงลึกของคนไร้บ้านในเขตกรุงเทพและพื้นที่เกี่ยวเนื่อง การสำรวจข้อมูลทางประชากรเชิงลึกของคนไร้บ้านในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่เ ประเภทงานวิชาการ : บทความ รายละเอียดของงานวิชาการ วันที่ตีพิมพ์ จัดทำโดย 248total visits,6visits today

เอกสารและงานวิจัย

ฐานข้อมูล

เศรษฐกิจ

สังคม

สุขภาพ

248total visits,6visits today