แผนสุขภาวะประชากรกลุ่มคนพิการ

“คนพิการ” หมายความว่า บุคคลซึ่งมีข้อจากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจาวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม เนื่องจากมีความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ หรือความบกพร่องอื่นใด (อ้างอิง พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐)

งานมัลติมีเดีย

งานวิชาการ

Presentations

บทความ

สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำหรับคนพิการ

ประเภทงานวิชาการ : บทความ รายละเอียดของงานวิชาการ วันที่ตีพิมพ์ จัดทำโดย

เอกสารและงานวิจัย

Design ก้าวข้ามอุปสรรคด้วยการออกแบบ

ประเภทงานวิชาการ : เอกสาร งานวิจัย รายละเอียดของงานวิชาการ วันที่ตีพิมพ์ จัดทำโดย

ฐานข้อมูล

เศรษฐกิจ

กองทุนเพื่อการสร้างหลักประกันด้านรายได้สำหรับผู้สูงอายุ ปี พ.ศ. 2545 – 2560

ประเภทงานวิชาการ : ฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจ รายละเอียดของงานวิชาการ วันที่ตีพิมพ์ จัดทำโดย

สังคม

สุขภาพ

การสำรวจความพิการ พ.ศ. 2555 (ทำทุก 5 ปี)

ประเภท : สุขภาพ ระดับ : ปฐมภูมิ รายละเอียดของงานวิชาการ : วันที่ตีพิมพ์ : จัดทำโดย :